Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu, zasady wykonywania tych umów, zasady postępowania reklamacyjnego oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego.
 2. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.zullibymamacita.com prowadzony jest przez Małgorzatę Suchomską  prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Suchomska pod adresem ul. Opoczyńska 10, 61-344 Poznań, numer NIP: 7822890265, numer REGON 387718967.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies.
 4. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 5. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 6. W ramach korzystania ze Sklepu Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

§ 2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – Małgorzata Suchomska  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Suchomska pod adresem ul. Opoczyńska 10, 61-344 Poznań, numer NIP: 7822890265, numer REGON 387718967, adres poczty elektronicznej: …,numer telefonu: …
 2. Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupu produktów oferowanych w Sklepie Internetowym;
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 4. Konto – konto Klienta założone na platformie internetowej Sklepu, umożliwiające dostęp do historii zakupionych produktów;
 5. Regulamin– niniejszy Regulamin Sklepu, 
 6. Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.zulibymamacita.com oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Produktów;
 7. Produkt– towar i materiały zakupione lub dostępne w Sklepie, w tym także usługi oraz produkty fizyczne, w tym bon podarunkowy. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej;
 8. Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu;
 10. Ustawa- Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.);
 11. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 12. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w Regulaminie;
 13. Formularz Zamówienia –formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 14. Newsletter– udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu informacja handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania Produktów, usług lub wizerunku Usługodawcy lub innych podmiotów współpracujących z Usługodawcą;
 15. Usługodawca – właściciel Sklepu: Małgorzata Suchomska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Suchomska, NIP: 7822890265, REGON: 387718967, adres: ul. Opoczyńska 10, 61-344 Poznań;
 16. Operator płatności – zewnętrzny w stosunku do Sklepu podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową;

 

§3 DANE KONTAKTOWE

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą w każdy z poniższych sposobów:
   1. za pomocą adresu poczty elektronicznej: ….
   2. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu;
   3. pod adresem: Małgorzata Suchomska, ul. Opoczyńska 10, 61-344 Poznań
   4. telefonicznie: ….

 

§4 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty potrzebne są:
 1. dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;
 2. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
 3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail,
 4. aktualne narzędzie/program obsługujący pliki elektroniczne w formacie pdf., doc., docx, xsl, mobi, pub. itp. – w przypadku zamówienia produktów elektronicznych w formacie elektronicznym opisanym w ofercie.
 1. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

 

§5 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu).
 3. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” pokazany wraz z ceną i opisem produktu, w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do Koszyka. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Zobacz koszyk”, a następnie kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.
 4. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest wypełnienie przez Klienta Formularza zamówienia, w którym należy podać następujące dane:
  1. imię i nazwisko oraz opcjonalnie nazwę firmy,
  2. adres (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto)
  3. numer telefonu,
  4. adres e-mail,
  5. rodzaj zamawianych produktów, zgodnie z ceną zawartą w ofercie Sklepu;
  6. ilość zamawianych produktów,
  7. sposób dostawy oraz adres dostawy i adres na jaki ma być wystawiona faktura (dopuszczalne są w tym zakresie różne adresy);
  8. sposób płatności.
 5. Klient może wskazać także inny adres do wysyłki poprzez zaznaczenie checkboxa „Wysłać na inny adres?” i wskazanie właściwych danych po przekierowaniu na odpowiednią podstronę.
 6. Klient może także opcjonalnie złożyć uwagi do zamówienia, np. dodatkowe informacje o dostarczeniu przesyłki.
 7. W celu dokonania Zamówienia i zakupienia Produktów dodanych do Koszyka Klient zobowiązany jest użyć przycisku odpowiadającego treści „Kupuję i płacę”. Dokonanie wskazanych w tym ustępie czynności, uznawane jest za złożenie przez Klienta oferty. Wybranie przycisku „Kupuję i płacę” oznacza konieczność zapłaty za Zamówienie.
 8. Po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w procesie składania Zamówienia zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania Zamówienia złożonego przez Klienta.  Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sprzedawcą do zawarcia Umowy sprzedaży dotyczącej tego Zamówienia.
 9. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również, co do formy płatności.

 

§6 CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

  1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
  3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie łączą się.
  4. Ceny Produktów nie obejmują kosztów dostawy.
  5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  1. przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy. W tym celu proszę skontaktować się ze Sprzedawcą na dane kontaktowe podane w Regulaminie. Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy;
  2. przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu Przelewy24 – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer zamówienia. Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy, operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem, a wybranym Operatorem płatności;
  3. PayPal – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem portfela elektronicznego, założonego na portalu PayPal. operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem, a wybranym Operatorem płatności;
  4. Bonem podarunkowym
  1. Dokonując zapłaty za Produkt Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych poprzez wpisanie kodu kuponu w polu „Kod kuponu” i kliknięcie przycisku „Zastosuj kupon”. Zniżka zostanie doliczona do koszyka.
  2. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta automatycznie, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.
  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.
  4. W przypadku faktur korygujących, niniejszy Regulamin stanowi dokumentację uzgadniającą warunki korekty w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i akceptację ze strony Klienta, iż momentem zmniejszenia kwoty VAT naliczonego w rozliczeniu za dany okres jest moment wystawienia faktury korygującej przez Sprzedawcę. Sprzedawca wystawia fakturę korygującą z chwilą zwrotu towaru do Sprzedawcy, co stanowi spełnienie warunków do wystawienia faktury korekty.

 

§7 DOSTAWA PRODUKTÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY

 1. Wysyłka Produktu nastąpi w terminie do 3 dni od momentu zapłaty.
 2. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres wysyłki lub adres e-mail w przypadku bonów podarunkowych.
 4. Klient ma do wyboru następujących form dostawy:
 1. Paczkomat
 2. Przesyłka kurierska
 3. Odbiór osobisty
 1. Dostawy realizowane są na terenie Polski.
 2. Dostawy w Unii Europejskiej realizowane są po indywidualnym uzgodnieniu warunków. W tym celu, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 3. Koszty dostaw podane są w momencie składania Zamówienia. Klient może się z nimi zapoznać przed dokonaniem Zamówienia.

 

§8 USŁUGI ELEKTRONICZNE

  1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta następujące usługi elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
  2. Korzystanie z Konta możliwe jest po rejestracji, w trakcie której należy podać adres poczty elektronicznej i hasło oraz zaakceptować Regulamin.
  3. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
  4. Założenie Konta nie jest warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia w Sklepie.
  5. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.
  6. W celu usunięcia konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.
  7. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail.
  8. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy, z ważnych przyczyn, w szczególności w sytuacji:
 1. korzystania przez Klienta ze Sklepu w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu;
 2. b) korzystania przez Klienta ze Sklepu w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje;
 3. korzystania przez Klienta ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie;
 4. przesyłania lub umieszczania przez Klienta w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).
  1. Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy, rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka w Sklepie Internetowym, a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
  2. Korzystanie z Newslettera następuje, jeśli Klient wyraził zgodę na tę usługę. Szczegóły dotyczące wysyłki Newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w Polityce prywatności.
  3. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez zmianę swoich preferencji marketingowych na Koncie Klienta lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie.

 

§9 REKLAMACJE

 1. Opisana poniżej procedura reklamacji dotyczy Produktów, usług elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkt, a także świadczyć usługi elektroniczne zgodnie z Umową.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Produktu z umową na zasadach określonych w Ustawie wobec Klienta będącego Konsumentem.
 4. Reklamacje można kierować np. na adres e-mail: shop@zulibymamacita.com
 5. Zaleca się podanie w opisie reklamacji:
 1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową;
 2. żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia;
 3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
 1. Konsument powinien udostępnić Sprzedawcy reklamowany Produkt, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu, ale nie jest to konieczne.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 3. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca może poprosić Konsumenta o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, jeśli przyspieszy bądź ułatwi to rozpatrzenie reklamacji.
 4. Rękojmia zostaje wyłączona w stosunku do Klientów, którzy nie są Konsumentami.

 

§10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 9.
 2. Bieg terminu, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, dla pozostałych umów– od dnia ich zawarcia.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (przesłanego na adres: Małgorzata Suchomska ul. Opoczyńska 10, 61-344 Poznań). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu. Konsument może, ale nie musi skorzystać z tego formularza.
 5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy oraz w przypadku umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

§11 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

  1. Sprzedawca informuje, że istnieje możliwość rozwiązania sporu na drodze pozasądowej z pomocą neutralnej osoby trzeciej np. mediatora, koncyliatora albo arbitra, która umożliwi zbliżenie stanowisk stron lub zaproponuje rozwiązanie sporu lub rozstrzygnie spór i narzuci rozwiązanie.
  2. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze pozasądowej.
  3. W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów Konsument ma możliwość m.in. do:
 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy (szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: http://spsk.wiih.org.pl/index.php?id=110),
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w Poznaniu z wnioskiem
  o wszczęcie postępowania polubownego (szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://poznan.wiih.gov.pl/wniosek-o-wszczecie-postepowania-polubownego/)
 3. bezpłatnego skorzystania z pomocy rzecznika konsumentów (szczegółowe informacje o rzecznikach konsumentów dostępne sa pod adresem: https://uokik.gov.pl/rzecznicy-konsumentow) lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  1. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu Klienci są informowani przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu i jego zakresu. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia Zamówienia przez Klienta.
 3. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, zastosowanie znajdują zapisy względniejsze dla Konsumenta..
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: ……………………………. Adres zamieszkania: ………………………………. E-mail: …………………………….
Numer telefonu: …………………………….
Numer zamówienia: …………………………….
Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres] __________________________________ __________________________________

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następujących rzeczy ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……..

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez:

 przekaz pocztowy na adres …………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy]

 na rachunek bankowy o numerze: ……………………………………………………………………… ………………… [wypełnić jeśli dotyczy],

 

 Data:_____________________                                       Podpis Konsumenta: _____________